Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την υπ'αριθμ. 77/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 μηνών), συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Βόλβης, με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για την χρονική περίοδο :

4 Ναυαγοσώστες τρεις (3) Μήνες

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση στα Γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσα-λονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως και τις 08 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00.
   
     
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Λιάμας Ι. Διαμαντης

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ αριθμόν 5Κ/2017 για προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο νοσοκομείο (υπουργείο Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων) ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα τέσσερις (54) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΕ Κοστολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σε έλλειψη Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής (software), ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πενήντα εννέα (59) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Διοικητι-κού-Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνιτών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατό σαράντα τέσσερις (144) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας Οδηγών, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικού Αμαξωμάτων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμαντών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανολόγων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Υδραυλικών Αερίων, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών-Θερμοϋδραυ-λικών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών, ΔΕ Τηλεφωνητών. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝΤο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Υγείας προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας νοσοκομειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, καθόσον, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 1316/1983, αποστολή του Ε.Ο.Φ. είναι η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας υγείας με την εξασφάλιση καταλλήλων προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας για όλα τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο επιτελείται νοσηλευτικό έργο σε Χειρουργικές, Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Αιμοκάθαρσης, Ογκολογικές, Χειρουργεία και Ακτινολογικά Εργαστήρια και παρέχεται εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής και των άλλων συναφών τμημάτων του ΕΚΠΑ, όπως επίσης και η εκπαίδευση των σπουδαστών των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

Πηγή: iPaideia.gr

Την κατανομή και τον διορισμό προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και την ΑΑΔΕ από τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προβλέπει απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Συγκεκριμένα η απόφαση της κ. Γεροβασίλη προβλέπει την κατανομή τριάντα έξι (36) ατόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Διανομέων, της 1 Κ/2016

Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης).

 

Παράλληλα η απόφαση Γεροβασίλη προβλέπει την η κατανομή εβδομήντα (70) ατόμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

 

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 92/Γ/03-02-2017 56 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 164/Γ/23-02-2017 14 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές οι προσλήψεις θα γίνουν μέχρι τον Σεπτέμβριο!
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr με νέες θέσεις εργασίας θα ενισχυθούν δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία, ακόμα και δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Οσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, αιτήσεις δέχεται το ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 3Κ/2017 και 4Κ/2017 για 48 και 70 θέσεις αντίστοιχα σε ΕΥΑΘ, Εθνικό Τυπογραφείο, Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).
Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η προθεσμία αιτήσεων για την 5Κ/2017 μέσω της οποία θα γίνουν 257 προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας.
Εν τω μεταξύ σε φάση επεξεργασίας βρίσκονται στο ΑΣΕΠ άλλες τέσσερις προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Πρόκειται για 300 θέσεις μηχανικών και τεχνικών στην ΕΥΑΔΠ, 135 διοικητικών και τεχνιτών στο υπουργείο Ναυτιλίας, 170 γραμματέων στο υπουργείο Δικαιοσύνης και 203 διαφόρων ειδικοτήτων στις υπηρεσίες ασύλου. Οι παραπάνω διαγωνισμοί αναμένεται να «τρέξουν» εντός του καλοκαιριού.
Από το Σεπτέμβριο ακολουθούν άλλοι 5 διαγωνισμοί για 510 οδηγούς και διανομείς στα ΕΛΤΑ, 76 μηχανικούς στον ΑΔΜΗΕ, 260 χειριστές και εργάτες σε Δήμους και Περιφέρειες, 800 μηχανοδηγοί και ελεγκτές στον ΟΑΣΑ και 200 αρχαιοφύλακες για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
Παράλληλα έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη 3.000 γιατρών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας μέχρι τον Ιούνιο ενώ πριν από λίγες μέρες δόθηκε το «πράσινο φως» για 1.882 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους και στα hotspots.
Λόγω της αυξημένης ανάγκης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού τους θερινούς μήνες, έχουν εγκριθεί και θα γίνουν περίπου 600 εποχικές προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις, 500 προσλήψεις ναυαγοσωστών και προσωπικού πλαζ στις δημοτικές τουριστικές επιχειρήσεις και 2.000 περίπου προσλήψεις καθαριστών, οδηγών απορριμματοφόρου και χειριστών μηχανημάτων στους δήμους.
Μέχρι το τέλος Μάϊου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης για 265 άτομα στα Κέντρα Υπηρεσίας και Υποδοχής Μεταναστών, 800 συμβασιούχων και ημερομίσθιων στο πρόγραμμα της δακοκτονίας ενώ άγνωστος παραμένει μέχρι και σήμερα ο αριθμός των πυροσβεστών καθώς και των εργατών πυροπροστασίας που θα προσληφθούν για την αντιπυρική περίοδο.

Πηγή: e-dimosio.gr

Για συνολικά 18.610 προσλήψεις στο χώρο της υγείας, εκ των οποίων οι 8.340 αφορούν μόνιμο προσωπικό, για το διάστημα Οκτώβριος 2015 - Μάιος 2017, κάνει λόγο η κυβέρνηση.

 

Μάλιστα εξαγγέλει ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν 6.100 θέσεις εργασίας στο χώρο της υγείας, εκ των οποίων οι 2.150 θα είναι μόνιμες που αφορούν:

 

- Μόνιμοι ιατροί (1840)

 

- Τοπικές Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας (3.100)

 

- Επαναπροκήρυξη ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα 12μηνης θητείας με πλήρη δικαιώματα (850)

 

- ΕΚΑΒ (40)

 

- Θέσεις ειδικών κατηγοριών Υπουργείου Εργασίας (270)

 

Σε σχετική ανακοίνωση της, απαντώντας στα περί «πέτσινων» προσλήψεων, η κυβέρνηση αναφέρει:

 

«Οι“γνωστοί - άγνωστοι”της παραπληροφόρησης και της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας προσπαθούν να μειώσουν τη δουλειά της κυβέρνησης και στο χώρο της Υγείας. Σήμερα, μάλιστα, γράφουν, πρωτοσέλιδα, για «πέτσινους διορισμούς» σε Παιδεία και Υγεία. Και, φυσικά, δεν παραθέτουν ούτε ένα στοιχείο ...

 

Δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Δύο χρόνια, τώρα, επιδίδονται καθημερινά στην ίδια προσπάθεια μήπως και ακυρώσουν κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης -ματαιοπονούν! »

 

Μάλιστα η κυβέρνηση παρέθεσε αναλυτικά τη λίστα με τις προσλήψεις

 

1. Έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία

 

- Μόνιμοι γιατροί από παλαιές προκηρύξεις (280)

 

- Μόνιμοι γιατροί από νέες προκηρύξεις (138)

- Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό από προκηρύξεις 4κ / 15 και 5κ / 15 (850 + 200 από κυλιόμενους πίνακες για μεταγενέστερες προκηρύξεις).

- ΕΚΑΒ (186)

- ΑΣΕΠ 98 (900)

- ΑΕΜΥ ΑΕ - Γ.Ν. Θήρας (130)

- ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα 12μηνης θητείας με πλήρη δικαιώματα (3.000)

- Επικουρικοί γιατροί (1.590)

- Επικουρικό προσωπικό (550)

- ΚΕΕΛΠΝΟ - ΜΕΘ Ιατροί και νοσηλευτές (267)

- ΚΕΕΛΠΝΟ Μεταναστευτικό (500)

 

Σύνολο: 8.591 (εκ των οποίων οι 2.684 μόνιμοι)

 

* Σημείωση: Έχει δοθεί παράταση έως τις 31/09/2017 σε περίπου 600 επικουρικούς ιατρούς και περίπου 500 άτομα επικουρικό προσωπικό, που είχαν διοριστεί προγενέστερα έτη.

 

2. Σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας από ολοκληρωμένες προκηρύξεις

- Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό από προκηρύξεις 4κ / 15 και 5κ / 15 (50)

- Από κυλιόμενους πίνακες 4κ και 5κ για μεταγενέστερες προκηρύξεις (490)

- Μόνιμοι ιατροί νέων προκηρύξεων (610)

- Μόνιμοι ιατροί παλαιών προκηρύξεων (130)

- ΑΣΕΠ 98 (50)

- ΚΕΕΛΠΝΟ - ΜΕΘ (233)

- ΕΚΑΒ (93)

- ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα 12μηνης θητείας με πλήρη δικαιώματα (150)

- Λοιπό επικουρικό προσωπικό (30)

 

Σύνολο: 1.836 (εκ των οποίων 1.423 μόνιμοι)

 

3. Έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής

 

- Προκήρυξη 7κ / 16 μόνιμο προσωπικό (1666)

- Προκήρυξη 5κ / 17 μόνιμο προσωπικό (257)

- Νέες προκηρύξεις μόνιμων ιατρών (160)

 

Σύνολο: 2.083 (όλοι μόνιμοι)

 

4. Προκηρύσσονται στο επόμενο διάστημα

 

- Μόνιμοι ιατροί (1840)

- Τοπικές Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας (3.100)

- Επαναπροκήρυξη ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα 12μηνης θητείας με πλήρη δικαιώματα (850)

- ΕΚΑΒ (40)

- Θέσεις ειδικών κατηγοριών Υπουργείου Εργασίας (270)

 

Σύνολο: 6.100 (εκ των οποίων 2.150 μόνιμοι)

 

 

Γενικό σύνολο: 18.610 (εκ των οποίων 8.340 μόνιμοι) »

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Τελευταίες ειδήσεις