ΟΑΕΔ: Κάρτα και επίδομα ανεργίας στο oaed.gr με τους κωδικούς TAXISnet

Εργασία
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Μέσω κωδικών taxisnet η εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ. Πως θα υποβάλλετε αίτηση για το επίδομα ανεργίας και θα χορηγούνται πλέον τα επιδόματα του ΟΑΕΔ

Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης της κάρτας ανεργίας δίνει απόφαση του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την οποία διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού με την προσθήκη της δυνατότητας εγγραφής στο μητρώο ανέργων ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISnet, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επίσης επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού με την προσθήκη των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την τακτική επιδότηση ανεργίας, τη μεταφορά επιδότησης, τα επιδόματα αφερεγγυότητας και διαθεσιμότητας, ενώ καταργείται η υποβολή αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία για όλες τις παροχές ασφάλισης εκτός από την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Παράλληλα, διασαφηνίζεται ότι η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας έχει καθολικό χαρακτήρα, καθώς αφορά και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με αιτήσεις σε εκκρεμότητα.

Παράλληλα πλέον όλες οι αιτήσεις για τις λοιπές παροχές του ΟΑΕΔ θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τoν ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού μας.

Πριν από την υποβολή της αίτησής του ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και για το νομικό πλαίσιο των παροχών και θα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά ότι έλαβε γνώση, αλλιώς δεν θα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του.

Ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο ανέργων

Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στο μητρώο ανέργων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή των χρηστών και η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα γίνεται με τη χρήση κωδικών TAXISnet χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στα ΚΠΑ2.

Για τους συναλλασσόμενους που ταυτοποιούνται μέσω των κωδικών TAXISnet γίνεται απευθείας είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για όλους τους υπόλοιπους απαιτείται πριν η συμπλήρωση των βασικών προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής εγγραφής στο μητρώο ανέργων ο συναλλασσόμενος:

- έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει το είδος βεβαίωσης που κατέχει εφόσον υφίσταται ιδιότητα ΑμεΑ.

- έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει την διεύθυνση κατοικίας και τελευταίας εργασίας (εφόσον προέρχεται από λήξη εργασιακής σχέσης), καθώς και να επιλέξει την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην οποία θα υποβάλει την αίτησή του, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μπορεί να είναι είτε η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του είτε αυτή της τελευταίας απασχόλησής του.

- ενημερώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα με σχετική ΥΔ του ν. 1599/86 για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του για το νομικό πλαίσιο εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το Μητρώο καθώς και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής του δελτίου εντός 8 εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται είτε μέσω της καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επίδειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται δελτίο ανεργίας με δυνατότητα εκτύπωσης αυτού καθώς και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Πλέον της δυνατότητας εγγραφής στο μητρώο ανέργων ηλεκτρονικά, διατηρείται και η δυνατότητα εγγραφής με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται με την προσκόμιση μόνο παραστατικού ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) και Άδειας διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών τρίτων χωρών. Γίνεται συμπλήρωση των στοιχείων εγγραφής από τον υπάλληλο πρώτης γραμμής, και ενυπόγραφη δήλωση του ανέργου ότι έλαβε γνώση για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του για το νομικό πλαίσιο εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το Μητρώο καθώς και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής του δελτίου εντός 8 εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

Τα υπόλοιπα στοιχεία εξακριβώνονται είτε μέσω της καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επίδειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στην ηλεκτρονική εγγραφή και στην εγγραφή με αυτοπρόσωπη προσέλευση:
α) το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή
β) οι συναλλασσόμενοι έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες.

Απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή ανέργων

Τα δεδομένα των συναλλασσόμενων, η συλλογή και επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο ανέργων είναι τα εξής:
• Προσωπικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Οικογενειακή Κατάσταση, Υπηκοότητα)
• Στοιχεία Μόνιμης Κατοικίας/Διαμονής
• Στοιχεία Λύσης Εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενου εργοδότη
• Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ του Ν. 2643/98 ή

Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τεύχος Πρώτο/1507-2010) σε ισχύ με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω σύμφωνα με τον Ν.
2643/98 (ΦΕΚ 220/18-09-1998, τεύχος Α΄).

Η Υπηρεσία μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ζητεί από τον άνεργο οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών.
Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων είναι η Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του συναλλασσόμενου. Στις περιπτώσεις των συναλλασσόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα εγγραφής στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ της περιοχής της τελευταίας απασχόλησής τους.

Έλεγχος και οριστικοποίηση δελτίου ανεργίας

Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ αναζητά άμεσα μέσω του ΟΠΣ τις ηλεκτρονικές εγγραφές και εξακριβώνει την ορθότητα και την πληρότητα των αποτυπωμένων πληροφοριών, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής για τις πραγματοποιηθείσες εγγραφές. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ελέγχει:

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 2:
- για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν προέρχονται από λύση εργασιακής σχέσης:
- τη μη ύπαρξη ενεργούς εργασιακής σχέσης
- για όσους έχουν δηλώσει ότι προέρχονται από λύση εργασιακής σχέσης:
- τον τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης o την ημερομηνία λύσης ή λήξης της εργασιακής σχέσης
- τη μη ύπαρξη άλλης ενεργούς εργασιακής σχέσης

Μέσω της ΑΑΔΕ:
• την μη ύπαρξη εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
• την μη ύπαρξη συνταξιοδότησης άνω του κατωτέρω ορίου σύνταξης

Σημείωση: Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων - και μέχρι την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας του Οργανισμού μας με την ΑΑΔΕ - θα αποστέλλεται στο τέλος κάθε εβδομάδας από τη Μηχανογράφηση του Οργανισμού μας προς την ΑΑΔΕ αρχείο με τα στοιχεία των αιτούντων και θα επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ οι πληροφορίες, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το Αρμόδιο Υπουργείο:
• η εγκυρότητα και η ορθότητα των αδειών διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών τρίτων χωρών
Το δελτίο ανεργίας ανακαλείται εάν κατά τον έλεγχο (διοικητικό ή με ηλεκτρονικά μέσα) από την αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ, διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής. Με την ανάκληση του δελτίου ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης κ.λ.π).

Ισχύς δελτίου ανεργίας

Η ισχύς του δελτίου ανεργίας για τους μη επιδοτούμενους ανέργους που έχουν εγγραφεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε ηλεκτρονικά παραμένει ως ίσχυε κατά το παρελθόν, δηλαδή με τρίμηνη ισχύς από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού.

Οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ δεν υποχρεούνται σε ανανέωση του δελτίου τους έως και 3 μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν. Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομιστεί ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία αυτή. Εφόσον εξακολουθούν να είναι άνεργοι, υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας ή επαναγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.

Οι ασφαλισμένοι που επιδοτούνται λόγω ανεργίας δεν απαιτείται να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους, καθώς υπάγονται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας. Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον οι ασφαλισμένοι διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, το δελτίο θα παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο, ενώ στη συνέχεια θα ανανεώνεται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για τα δελτία των εγγεγραμμένων ανέργων.

Για αιτήσεις σε εκκρεμότητα

Δεν υποχρεούνται σε ανανέωση του δελτίου ανεργίας και οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης η οποία παραμένει για οποιονδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, καθώς και αυτοί υπόκεινται σε έλεγχο ανεργίας, έχοντας την ίδια υποχρέωση αυτοπρόσωπης δήλωσης παρουσίας για όλο το διάστημα της «δυνητικής» επιδότησής τους, όπως και οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Μετά τη λήξη της δυνητικής επιδότησής τους, το δελτίο θα παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο, ενώ στη συνέχεια θα ανανεώνεται ως δελτίο μη επιδοτούμενου εγγεγραμμένου ανέργου.

Σημειώνεται ότι ως «δυνητική» νοείται η επιδότηση που μπορεί να εξασφαλίσει ο άνεργος με βάση τις ημέρες ασφάλισης που αριθμεί στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα των άρθρ. 4 & 5 του ν. 1545/85, μετά τη διευθέτηση της οποιαδήποτε εκκρεμότητάς του. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η διάρκεια της επιδότησης, γιατί εκκρεμεί η απεικόνιση στον ατομικό λογαριασμό ΕΦΚΑ ημερών ασφάλισης, η δυνητική επιδότηση του ασφαλισμένου θα έχει τη μέγιστη διάρκεια που θα μπορούσε να εξασφαλισθεί με βάση το χρονικό διάστημα απασχόλησης και το είδος της σύμβασής του (μερική, πλήρης, εκ περιτροπής).

Εξυπακούεται ότι οι ασφαλισμένοι των οποίων οι αιτήσεις για επιδότηση απορρίπτονται, αλλά οι ίδιοι παραμένουν άνεργοι, θα ανανεώνουν το δελτίο τους σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους εγγεγραμμένους ανέργους.

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμοζόταν και κατά το παρελθόν, δηλαδή: Η ανανέωση γίνεται είτε α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΑΕΔ με τη χρήση κωδικών πρόσβασης είτε β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η ανανέωση γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Η ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας με ηλεκτρονικό τρόπο, αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση ότι παραμένει άνεργος, επιλέγοντας το πεδίο υποβολής προτυπωμένου κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης που εμφανίζεται στην οθόνη, με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά τη διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη ανανέωση του Δελτίου δεν συνέτρεξε κανένας λόγος διαγραφής από το Μητρώο.

Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη ανανέωση του Δελτίου ανεργίας, ως ίσχυε. Για διάστημα ανεργίας που διεκόπη λόγω μη ανανέωσης, χορηγείται βεβαίωση ανεργίας με καταληκτική ημερομηνία χρόνου ανεργίας την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου.

Σε περίπτωση που προκύψει λόγος διαγραφής, εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε κατά το παρελθόν, δηλαδή: Ο άνεργος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ με κάθε πρόσφορο μέσο αν βρει εργασία έστω και προσωρινή ή συντρέχει άλλος λόγος διαγραφής του από το Μητρώο Ανέργων εντός οκτώ εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας. Η τροποποίηση που υφίσταται είναι ότι στους λόγους διαγραφής συμπεριλαμβάνεται η αναχώρηση σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ή τις 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ημερολογιακών ετών.

Η Υπηρεσία μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ζητεί από τον άνεργο οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων παραμονής στο μητρώο ανέργων.

Ηλεκτρονική αίτηση

Εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση αυτή:

• η πιστοποίηση του ανέργου μέσω taxisnet υποκαθιστά την αυτοπρόσωπη προσέλευση για την υποβολή της αίτησης

• Ο άνεργος επιλέγει την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην οποία θα υποβάλει την αίτησή του, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μπορεί να είναι είτε η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του είτε αυτή της τελευταίας απασχόλησής του.

• Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του ο άνεργος ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο της επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, για την υποχρέωσή του να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, καθώς και για την υποχρέωσή του να την ενημερώσει για τη συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης3.

Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χωρίς την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής από τον ασφαλισμένο δεν είναι δυνατή.

• Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του ο άνεργος συμπληρώνοντας τα προβλεπόμενα πεδία, ζητεί και προσαύξηση για τα τυχόν προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του, ενώ ενημερώνεται, επίσης, για τις πληροφορίες που θα απαιτηθούν για την επεξεργασία της αίτησης, για το ποιες από αυτές είναι δυνατόν να αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τα πληροφορικά συστήματα των αρμόδιων αρχών καθώς και για τα τυχόν δικαιολογητικά που ο ίδιος θα πρέπει να προσκομίσει, λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επισυνάπτει τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα στην ηλεκτρονική αίτησή του.

• Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, το σύστημα χορηγεί στον αιτούντα αριθμό πρωτοκόλλου και παρέχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής προσέλευσής του στην Υπηρεσία, που ορίζεται στον τρίτο μήνα από την υποβολή της αιτήσεώς του.

Αίτηση με αυτοπρόσωπη παρουσία

Πλέον της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως για τακτική επιδότηση ανεργίας, διατηρείται και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως με αυτοπρόσωπη προσέλευση είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου είτε σε αυτή της τελευταίας απασχόλησής του.

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμοζόταν και κατά το παρελθόν, δηλαδή: συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης από τον υπάλληλο, ενυπόγραφη παραλαβή του αντιγράφου αυτής από τον ασφαλισμένο, στο οποίο θα καταγράφονται τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει και το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του, καθώς και ενυπόγραφη δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση: α) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, για την υποχρέωσή του να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, καθώς και για την υποχρέωσή του να την ενημερώσει για τη συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης β) για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης

Εξυπακούεται ότι και στις δύο περιπτώσεις αιτήσεων, δηλαδή και στην ηλεκτρονική αίτηση και στην αίτηση με αυτοπρόσωπη προσέλευση:
α) η υποβολή αυτών γίνεται εντός 60 ημερών από την επομένη της λύσης ή λήξης της εργασιακής σχέσης, εφόσον πρόκειται για αιτήσεις αρχικής επιδότησης, ή εντός δύο ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της αξίωσης αρχικής επιδότησης που ανεστάλη, εφόσον ζητείται η συνέχιση αυτής.
β) οι αιτήσεις επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρ. 8 του ν. 1599/1986 για τα αναγραφόμενα σε αυτές στοιχεία. Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή της χορήγησης ορθών στοιχείων για τη συμπλήρωσή τους από τις Υπηρεσίες.

Έγκριση καταβολής επιδομάτων

Με την με οποιοδήποτε τρόπο υποβολή της αίτησής του και μετά την αναγνώριση της αξίωσής του για επιδότηση από την Υπηρεσία, ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι η κατοχύρωση αυτή δεν αναιρεί την εφαρμογή των διατάξεων περί
αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, αν συντρέξει λόγος εφαρμογής τους κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μηνών, ή και ανάκλησης αυτής, αν αποδειχθεί ως «νόμω αβάσιμος».

Με την προσέλευσή του στο ΚΠΑ2 στους μήνες αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας ο επιδοτούμενος άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης των επιδομάτων που αντιστοιχούν στον μήνα αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας και στους δύο (2) πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου. Αν ο άνεργος δεν εμφανισθεί στην Υπηρεσία εντός του μήνα αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας στερείται το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στον μήνα αυτό.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε κάποιον μήνα αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας, το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνών του τριμήνου που έπεται αυτού κατοχυρώνεται με την προσέλευση στον αμέσως επόμενο μήνα αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας. Συνεπώς, με την προσέλευσή του κατά τον μήνα αυτόν, ο επιδοτούμενος ουσιαστικά εξασφαλίζει την καταβολή των δύο προηγούμενων μηνιαίων επιδομάτων, του επιδόματος του τρέχοντος μήνα και των δύο επόμενων μηνιαίων επιδομάτων.

Εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί στην Υπηρεσία για δύο συνεχόμενους μήνες υποχρεωτικής παρουσίας (τρίτους μήνες), διακόπτεται η επιδότηση από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόματος που αντιστοιχεί στον πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων μηνών αυτοπρόσωπης υποχρεωτικής παρουσίας, ενώ το δελτίο ανεργίας λήγει από την ημερομηνία διακοπής της επιδότησης.

Όταν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο του τριμήνου και ως τρίτος μήνας λογίζεται κατά τα παραπάνω ο τελευταίος μήνας της επιδότησης, με την εμφάνισή του κατά τον μήνα αυτό ο άνεργος κατοχυρώνει το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο σχετικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της επιδότησης.

Τελευταίες ειδήσεις