Σε πλειστηριασμό η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ

Οικονομία
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Στις 7 Δεκεμβρίου και με τίμημα 18,281 εκατ. ευρώ ορίστηκε, τελικώς, η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, με τον οποίο βγαίνει στο «σφυρί» η πτωχευμένη γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη εκποίησης της γαλακτοβιομηχανίας, η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ, ενώ η κατακύρωση θα γίνει σε εκείνον ο οποίος θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα εμφανισθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου για να συνταχθεί κι υπογραφεί η πράξη μεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, υπό τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής ολόκληρου του τιμήματος, καθώς και ότι οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τη σύνδικο μέχρι την ημέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσό 10 εκατ. ευρώ εντός προθεσμίας 60 ημερών και το υπόλοιπο ποσό εντός προθεσμίας 90 ημερών.

«Με τιµή πρώτης προσφοράς 18,281 εκατ. ευρώ και πιθανότατα κάποια στιγµή µέσα στον προσεχή Οκτώβριο, θα βγει στο «σφυρί» το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, κινητών κι ακινήτων, της πτωχευµένης γαλακτοβιοµηχανίας «Αγνό», µε την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος ενδιαφερόµενος επενδυτής να την αποκτήσει και να την επαναλειτουργήσει.

Η σχετική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδίκασε την υπόθεση στις 24 Φεβρουαρίου του 2017, µετά από αίτηση της διορισµένης συνδίκου Αιµιλίας Ζιώγα, εκδόθηκε προ ηµερών κι όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda από το νοµικό Βασίλη Χαρίση, «είναι η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και δεύτερη πανελλαδικά, έπειτα από την περίπτωση της Πετζετάκης, κατά την οποία επιτρέπεται η εκποίηση µιας πτωχευµένης επιχείρησης στο σύνολό της. Ο πλειοδότης θα αποκτήσει, δηλαδή, τα κτήρια, το µηχανολογικό εξοπλισµό, τα οικόπεδα, το στόλο των οχηµάτων, το σήµα, αλλά και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης».

Πρακτικά αυτό µπορεί να αποδειχθεί πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα στην προσπάθεια πώλησης της «Αγνό», δεδοµένου ότι, όπως εξηγεί ο κ. Χαρίσης, ο οποίος είναι νοµικός εκπρόσωπος περίπου 200 -από τους συνολικά περίπου 400- πρώην εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία «όποιος επενδυτής προκύψει, µε ελάχιστες δαπάνες συντήρησης της µονάδας, θα µπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή γάλακτος, γιαούρτης, τυριών, ακόµη και χυµού όπως παρήγαγε η επιχείρηση πριν κλείσει το 2014».

Το ποσό που αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους δυνάµει στρατηγικούς επενδυτές είναι αισθητά πιο µικρό έναντι της αρχικώς εκτιµηθείσας αξίας του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, η οποία, βάσει της αποτίµησης που έχει γίνει από την εταιρεία «ΝΑΙ Hellas», ανέρχεται στα 21,5 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για αυτό το «σκόντο», όπως εξηγήθηκε στην Agrenda έχει να κάνει µε την προσπάθεια να καταστεί το εκποιούµενο περιουσιακό στοιχείο πιο ελκυστικό και έτσι να µεγιστοποιηθούν, κατά το δυνατό, οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του πλειστηριασµού.

Σηµειώνεται πως για τη πτωχευµένη γαλακτοβιοµηχανία υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδιαφέρονται Τσέχοι και Τούρκοι επενδυτές -αυτό τουλάχιστον υποδηλώνει η αυτοψία που πραγµατοποίησαν στο χώρο πριν το Πάσχα, όπως αναφέρουν πηγές στις τάξεις των πρώην εργαζοµένων στην ΑΓΝΟ- ενώ στο παρελθόν στη λίστα των «µνηστήρων» της, είχε εµπλακεί και το όνοµα του Ιβάν Σαββίδη.

Με τιμή πρώτης προσφοράς 18,281 εκατ. ευρώ μπαίνει στο στόχαστρο Τσέχων και Τούρκων η γαλακτοβιομηχανία

Αντιπροσωπεία των πρώην εργαζοµένων επισκέφτηκε στις 25 Ιουλίου το ∆ήµαρχο Λαγκαδά Γιάννη Καραγιάννη, να τον ενηµερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και να τον ενεργοποιήσει στη λογική της αναζήτησης ενδιαφερόµενων, ενώ το πλάνο τους προβλέπει ανάλογες συναντήσεις, στο επόµενο διάστηµα και µε βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα της ευρύτερης περιοχής, µε τον ίδιο στόχο.

Όσον αφορά, εξάλλου, τους όρους µε τους οποίους θα πρέπει να διενεργηθεί ο σχεδιαζόµενος πλειστηριασµός, σύµφωνα µε την απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η πρώτη επισήµανση στο σχετικό κείµενο είναι ότι πρέπει η διαδικασία να απέχει τουλάχιστον 30 εργάσιµες ηµέρες από την τελευταία δηµοσιοποίηση της διακήρυξης στις εφηµερίδες και από εκεί και πέρα:

-οι γραπτές και σφραγισµένες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν την προηγούµενη εργάσιµη του πλειστηριασµού ή το αργότερο την ηµέρα διεξαγωγής του, στο γραφείο της εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης,

-η προσφορά του κάθε ενδιαφερόµενου πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ

- προσφορές υπό όρο ή αίρεση είναι άκυρες

- οι γραπτές και σφραγισµένες προσφορές θεωρούνται ανέκκλητες

- όποιος υπερθεµατίζει για λογαριασµό τρίτου, οφείλει να δηλώσει προηγουµένως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και να του καταθέσει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε το οποίο του χορηγείται η σχετική εντολή, την αµέσως προηγούµενη ηµέρα του πλειστηριασµού ή το αργότερο την ίδια ηµέρα

-η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα εκείνου που θα προσφέρει την πιο συµφέρουσα προσφοράς

-ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, αµέσως µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, θα εµφανιστεί ενώπιον της συµβολαιογράφου, για να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη µεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, υπό τη διαλυτική αίρεση της εµπρόθεσµης καταβολής όλου του τιµήµατος

-ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συµφωνηθέν και καταβλητέο τίµηµα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο ηµερών από την κατακύρωση. Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα αντί της εφάπαξ καταβολής, µε γραπτή δήλωσή του προς το σύνδικο, µέχρι την ηµέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιµήµατος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσό 10 εκατ. ευρώ, εντός προθεσµίας 60 ηµερών και το υπόλοιπο εντός ενενήντα ηµερών από την κατακύρωση

- µετά την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος, θα συνταχθεί ενώπιον της ίδιας συµβολαιογράφου πράξη ολοσχερούς εξόφλησης και πιστοποίησης του τιµήµατος, ενώ ταυτόχρονα θα επιστραφεί στον πλειοδότη η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που ο σχεδιαζόµενος πλειστηριασµός τελεσφορήσει, όπως εξηγεί ο κ. Χαρίσης, τα χρήµατα του τιµήµατος θα διανεµηθούν στους πιστωτές της γαλακτοβιοµηχανίας, σύµφωνα µε τα προνόµια και τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας.

Αν η πρώτη απόπειρα, ωστόσο, δεν στεφθεί µε επιτυχία, τότε θα υπάρξει και δεύτερη προσπάθεια διενέργειας πλειστηριασµού, πιθανώς µε ευνοϊκότερους όρους στην καταβολή του προσφερόµενου τιµήµατος (π.χ. περισσότερες δόσεις), ενώ αν και αυτή δεν εξελιχθεί σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της συνδίκου, τότε η γαλακτοβιοµηχανία, πιθανότατα, θα πωληθεί τµηµατικά.

Το χρονικό κατάρρευσης μιας ιστορικής μονάδας, που σήμερα μαραζώνει

Ξεκίνησε τις δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη το 1950 ως η πρώτη βιοµηχανία παστερίωσης και εµφιάλωσης γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 γνώρισε µεγάλες δόξες. Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο το οποίο διέθετε στις εγκαταστάσεις του µηχανολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας προµήθευε την αγορά µε γάλα 100% ελληνικό σε συσκευασία Tetratop της Tetrapak, ώστε να προστατεύει το γάλα και την υψηλή διατροφική αξία των συστατικών του µε τον πιο ασφαλή τρόπο και να διατηρεί αναλλοίωτη την φρεσκάδα του.

Το 1995 ελληνικές ανταγωνίστριες εταιρείες, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΕΑΣΘ ΑΓΝΟ. Την ίδια χρονιά ο Συνεταιρισµός Ελληνικών Βιοµηχανιών Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση των ελληνικών αρχών να επιχορηγήσουν µε ποσό ανάλογο των χρεών της την ΑΓΝΟ µέσω της ΑΤΕ, εξοφλώντας µέρος ή το σύνολο των χρεών της από δάνεια, που ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 13 δισ. δραχµών, αφού µε αυτόν τον τρόπο η ΑΓΝΟ πιθανά επωφελήθηκε από φορολογικές ελαφρύνσεις, εφόσον τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δεν παρουσιάσθηκαν ως κέρδη.

Την ίδια στιγµή ερωτήµατα προέκυψαν σχετικά µε την ενίσχυση της ΑΓΝΟ για ζηµιές από το πυρηνικό ατύχηµα Τσέρνοµπιλ, µε τον ΣΕΒΓΑΠ να υποστηρίζει ότι, η ενίσχυση δεν δικαιολογείται διότι και η γαλακτοβιοµηχανία συνέχισε να προµηθεύει µε νωπά γαλακτοκοµικά προϊόντα την αγορά, άρα δεν κατέστρεψε 19.000 τόνους γάλακτος. Μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενηµερώνει την Ελλάδα τον ∆εκέµβριο του 1997 για την πρόθεσή της να κινήσει την προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου σχετικά µε τις επιχορηγήσεις προς την ΑΓΝΟ. Έτσι τον Μάιο του 1998, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να την ενηµερώσει λεπτοµερώς για την κοινωνική και παρεµβατική πολιτική που ακολουθεί στον γεωργικό τοµέα, καθώς και για την εναρµόνιση της Ελλάδας µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η αντίστροφη µέτρηση για την ΑΓΝΟ έχει ξεκινήσει.

Το 1999 η ΑΤΕ ορίζεται εκκαθαριστής της «Ε.Α.Σ.Θ. ΑΓΝΟ ΣΥΝΠΕ» και η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ενώ λειτουργεί. Το Μάρτιο του 2000 τίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισµό από την ΑΤΕ, η οποία µεταβιβάζει το 99,9% της εταιρείας στην Αγροτική Συµµετοχών του Οµίλου ΑΤΕ, µε τον όρο να εξασφαλισθούν οι εργαζόµενοι και να διατηρηθεί το ίδιο εργασιακό καθεστώς.

Τελικά τον Ιούνιο του 2003 προκηρύσσεται τρίτος διαγωνισµός από την ΑΤΕ και την ΑΤΕ Συµµετοχών κι ενώ οι πρώτες προσφορές κυµαίνονται περίπου στα 45 εκατ. ευρώ , η ΑΓΝΟ ΑΕ αγοράζεται από την εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ.

 

www.lagadas.net

 

Τελευταίες ειδήσεις