ΟΑΕΔ: Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οικονομία
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ο ΟΑΕΔ αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα επιδότησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Οι αιτήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν άμεσα, ίσως και αύριο Παρασκευή 20 ή την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου.

 

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ανάλογα με την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν.

Το ύψος της επιδότησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕ∆ στους εργαζοµένους στην επιχείρηση αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής

Στο πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές µονάδες µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα και λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης,

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και

Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, εκτός εάν µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος πριν την 1η Νοεµβρίου.

∆) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

Δεν υπάγονται:

- Στο πρόγραµµα δεν µπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή µονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεµβρίου 2019 είχε συνεχόµενη δωδεκάµηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

- Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής µε αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης εφόσον προσκοµίσουν ταµειακό παραστατικό πληρωµής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

1. Η ενδιαφερόµενη ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή µονάδα οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει, εντός 60 ηµερών από τη δηµοσίευση της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, µέσω της ιστοσελίδας του Οργανισµού (www.oaed.gr).

2.Θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Στην περίπτωση που µια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυµη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε µία ξενοδοχειακή µονάδα που αιτείται να επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η κάθε ξενοδοχειακή µονάδα.

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα τότε κατά την έκδοση του κλειδάριθµου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήµατος της.

3. Τα νοµικά πρόσωπα χρειάζονται πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και µόνο τα – τυχόν- νοµικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νοµικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να διενεργηθεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.

Χρονικό διάστηµα επιµήκυνσης

Το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο µπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούµενες θέσεις ορίζεται από την 1η Νοεµβρίου 2019, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και σε καµία περίπτωση πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2020.

Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράµµατος

Οι ηµέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερήσιων επιδοµάτων ανεργίας που δικαιούται ο εργαζόμενος αν δεν απασχολούνταν κατά τη διάρκεια του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ηµέρα ασφάλισης του έχει ανώτερο όριο τις 25 ηµέρες ανά µήνα και τις 100 ηµέρες για όλο το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης.

Στην περίπτωση που ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος (ωφελούµενος) πραγµατοποιήσει περισσότερες από 25 ηµέρες ασφάλισης σε ένα µήνα της επιµήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζοµένων µόνο 25 για το µήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόµενο µήνα.

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθµό ηµεροµισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν µπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος για τον συγκεκριµένο υπάλληλο.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης και αφού δεν απασχολείται πλέον στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιµήκυνσης µειωµένα κατά τις ηµέρες ασφάλισης που πραγµατοποίησε κατά το χρονικό διάστηµα επιµήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία µπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης, το δικαίωµα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της.

Τελευταίες ειδήσεις