Τήν Κυριακή 12η Αὐγούστου τ.ἒ., ΙΑ΄ Ματθαίου, τή λεγομένη “ τῶν Μυρίων ταλάντων ”, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Γεώργιο Κυριάκου καί π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη, ἐπεσκέφθη τἠν Ἐνορία τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Αὐξεντίου τοῦ ἐν Κατερλί Μικρᾶς Ἀσίας στόν Κάτω Σταυρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεως, καθὁτι γιά φέτος εἶχε τή μεγάλη τιμή ἡ ἐν λόγῳ Ἐνορία ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Αὐγούστου νά φιλοξενῆ τή σεπτή εἰκόνα τῆς Θεομήτοροςτῆς Τριχερούσης, πιστό ἀντίγραφο τῆς ὁμώνυμης περίπυστης εἰκόνας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου, τοῦ σερβικοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Ὂρους.Τήν Ἱερά Εἰκόνα, ἡ ὁποία ἀπό σήμερα θά περικοσμῆ τόν Ἱερό Ναό, ἱστόρησαν οἱ Ἀδελφοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου, δαπάναις τῆς φιλοχρίστου οἰκογενείας τοῦ Σταυροῦ, Ἀναστασίου καί Ἀσημένιας Καρακίτσου.

               Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Παναγιώτης Καλαντζῆς καί ὁ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας π. Μίλος Πέσιτσο, ὁ ὁποῖος καί συμμετεῖχε στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη. Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ ὑπερεπλήρωσε ἒσωθεν καί ἒξωθεν τόν Ἱερό Ναό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν εὐσεβῆ Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα καί τήν Ἀντιδήμαρχο κ. Μαρία Χατζῆ. Νά σημειωθῆ ὃτι στή λατρευτική ἐκδήλωση προσῆλθε μεγάλος ἀριθμός ὁμοδόξων Σέρβων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί παραθερίζοντες κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐξεδήλωσαν παντοιοτρόπως τήν πίστη τους στήν φιλτάτη μας Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

              Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν παρουσία τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης στόν Ναό, εὐχαρίστησε τήν οἰκογένεια πού τήν ἱστόρησε καί δέν παρέλειψε νά ἐπαινέση τόν σερβικό Λαό γιά τήν πίστη του στόν Χριστό μας καί τήν φιλία του πρός τόν Λαό μας. Τό κήρυγμά του βασίστηκε στήν εὐαγγελική περικοπή τῶν Μυρίων Ταλάντων, πού σάν κεντρικό της θέμα προβάλλει τή μοσχοβολία καί τήν ἀξία τῆς συγγνώμης στό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ βασική πρόταση τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀνέλυσε ὁ Δεσπότης ἦταν τό λόγιο τοῦ ἂρχοντος πού χάρισε τό δάνειο στόν δούλο του καί ἀπαίτησε καί ἀπ’ αὐτόν τό ἲδιο νά πράξη γιά τόν σύνδουλό του, ὁ ὁποῖος χρωστοῦσε σ’αὐτόν λίγα “τάλαντα”: «Οὐκ ἒδει καί σέ ἐλεῆσαι τόν σύνδουλόν σου, ὡς καί ἐγώ σέ ἠλέησα;», δηλαδή,“δέν ἒπρεπε καί σύ νά κάνης ἒλεος καί νά συγχωρήσης τόν σύνδουλό σου, ὃπως καί ἐγώ ἒκανα ἒλεος καί σέ συγχώρησα;”

              Μ’ ἂλλα λόγια θέλησε ὁ Κύριος, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, νά μιλήση στούς Μαθητές Του γιά τή δύναμη τῆς συγγνώμης. Νά τούς μάθη πώς γι’ αὐτό ἦρθε στά ἀνθρώπινα, γιά νά ἀναβλύση ἀπ’ τόν Σταυρό ἡ μοσχοβολία τῆς συγγνώμης, τῆς συγγνώμης πού πλουτίζει ψυχές, πού γκρεμίζει τά σύνορα, πού γεμίζει τίς καρδιές μέ μακροθυμία καί κάνει τό μάτι ἁπλό, ἱκανό νά ἱδῆ τόν διπλανό στά μέτρα τοῦ Θεοῦ. Ἒχει ἀνάγκη ὁ κόσμος γιά νά ζήση ἀπό τήν ἀρχοντιά καί τή μεγαλωσύνη τῆς συγγνώμης, πού σβήνει φωτιές, πού καταλαγιάζει τά πάθη, πού φυγαδεύει τίς ἒριδες, πού στήνει γέφυρες, πού γιατρεύει σωθικά καί πληγές, πού ἀφήνει στά χέρια τοῦ Θεοῦ τήν κρίση γιά τόν ἂλλο, μᾶλλον δέ παρακαλεῖ τόν Θεό νά γίνη “ ἳλεως ” γιά τόν κόσμο πού ἒπλασε, γιά νά στολίζουν τόν κόσμο καρδιές “πού μοσχοβολᾶνε σάν τό τίμιο ξύλο”, γιατί μποροῦν νά συγχωροῦν, κατά τόν Φώτη Κόντογλου.

              Συνιστᾶ ὂντως πράξη βασιλική καί θεοδίδακτη τό νά συγχωροῦμε, γιατί τή Μεγάλη Παρασκευή ὁ Κύριος μᾶς ἒμαθε πώς “συγγνώμη ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε”( ἱερός Χρυσόστομος) καί πώς σάν βρεθῆ ὁ ἀδελφός στήν ἀγκαλιά τοῦ ἀδελφοῦ τό νέφος παρέρχεται, ὁ ἣλιος ξαναλάμπει, τό Ἃγιο Πνεῦμα μπῆκε στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, οἱ λέξεις πού ψελλίζεις τότε εἶναι λέξεις τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός ἒχει μιλήσει. Τό θαῦμα τῆς συγχωρήσεως ἒχει τελεστῆ, ἡ ἱερουργία τῆς συγγνώμης ἒδωσε τούς καρπούς της κι ἡ θεραπεία ἒχει φτερουργισει, ἒχει πετάξει ἀπό ἓνα παιδί τοῦ Θεοῦ στό ἂλλο.

              Θεραπεύει ἡ συγγνώμη, συνέχισε ὁ Ἐπίσκοπός μας, γιατί γεννάει τήν ἐλευθερία. Δέν εἶναι ἐλεύθερος ὃποιος δέν συγχωρεῖ. Ἡ συγγνώμη ποδοπατεῖ τίς ἐνοχές καί φευγατίζει ἀπό τίς καρδιές τόν φόβο. Ὁ ἂνθρωπος τῆς συγγνώμης γνωρίζει ν’ ἁπλώνη τά χέρια καί νά καρφώνεται στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, ἐκεῖ ἀναπαύεται κι ἀναπαύει κι ἂλλους, καί ... ξεκουράζει γιά λίγο τά χέρια τοῦ Χριστοῦ μας πού γιά πάντα ἀναστάσιμα παραμένουν καρφωμένα στόν Γολγοθᾶ. Δέν ὑπάρχει τρόπος καί τόπος νά ἀναπαύη τήν ἀνθρώπινη φύση καλύτερα καί βαθύτερα, πιό ἀληθινά καί θεανθρώπινα, ἀπό τό σταύρωμα καί τό ὓψος τοῦ σταυροῦ τῆς συγγνώμης.

              Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης μας : «Σάν συγχωρῆς τότε λές στόν Θεό τόν ὑψωμένο στόν Σταυρό του: “ Ὃ,τι ἒκανα ἐγώ, αὐτό κάνε καί Σύ. Μιμήσου τόν δοῦλο Σου, τόν φτωχό καί πεινασμένο. Συγχώρησα τά ἁμαρτήματα τοῦ ἀδεφοῦ μου. Ἒδιωξα χαρούμενο τόν ὀφειλέτη μου. Χαρούμενος ἂς φύγω καί ἐγώ, ὁ δικός Σου ὀφειλέτης. Μήν ἀφήσης περισσότερο θλιμμένο τόν χρεώστη Σου ἀπό τόν δικό μου. Ὁ δικός μου χρεώστης εἶναι ὁ τάδε. Ὁ δικός Σου εἶμαι ἐγώ. Ἒλυσα, λύσε. Ἂφησα, ἂφησε. Πολύ ἒδειξα τό ἒλεος στόν συνάνθρωπο. Μιμήσου καί Σύ, ὁ Κύριος, τή φιλανθρωπία τοῦ δούλου σου. Συγχώρησα, λοιπόν, συγχώρησε καί Σύ, Κύριε!” (Ἃγιος Γρηγόριος Νύσσης). Λοιπόν ἀδελφέ μου, ὁ Χριστός ἀπό τό ὓψος τοῦ ἀναστάσιμου φέγγους τῆς θυσίας Του, σοῦ λέει: Ἂν συγχωρήσης, θά συγχωρεθῆς! Ἂν συγχωρήσης, θά κερδίσης τόν ἀδελφό σου, θά κερδίσης, δηλαδή, Κύριον τόν Θεό σου!»

φωτο

πηγή: im-ierissou.gr


Ένα καταστροφικό συμβάν μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Μπορεί να σας αναγκάσει να εγκαταλείψετε το σπίτι σας ή να αποκλειστείτε μέσα στο σπίτι σας.

 

Τι θα κάνετε αν το νερό, γκάζι-φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα ή τηλέφωνο κοπούν;

Μετά την καταστροφή, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, εθελοντές κτλ θα σπεύσουν να βοηθήσουν αλλά δεν μπορούν να είναι δίπλα σε όλους ταυτόχρονα.

Οι οικογένειες μπορούν προετοιμαστούν και να προστατευτούν μετά από μια καταστροφή.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και καταρτίστε το δικό σας Οικογενειακό σας Σχέδιο. Το να γνωρίζετε τι να κάνετε είναι η καλύτερη προστασία και είναι δική σας ευθύνη.

Δείτε περισσότερα εδώ: 
Πηγή: https://www.facebook.com/ppattikis/posts/2229919090381617

Κλοπή χαρτοφύλακα, που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό σημειώθηκε χθες το πρωί, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Ο χαρτοφύλακας ανήκε σε διανομέα των ΕΛΤΑ. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ο 41χρονος ταχυδρόμος, άφησε τον χαρτοφύλακα στο αυτοκίνητο του και κατέβηκε για να πάρει καφέ.

Εκείνη τη στιγμή δυο άγνωστοι, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πλησίασαν το ΙΧ του. Ο ένας από αυτούς έσπασε το πλαϊνό τζάμι του οχήματος και άρπαξε τον χαρτοφύλακα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ο χαρτοφύλακας περιείχε συντάξεις προς διανομή, εισπραχθέντες λογαριασμούς και προσωπικά αντικείμενα του κατόχου του.

Το χρηματικό ποσό που εκλάπη σύμφωνα με τον διανομέα των ΕΛΤΑ ανέρχεται σε 14.000 ευρώ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: lagadas.net

Μέσα στον Δεκαπενταύγουστο που η Εκκλησία μας τον βιώνει ως Πάσχα του καλοκαιριού η Κωμόπολη του Σταυρού Θεσσαλονίκης, λαμπρό θέρετρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2ας Αυγούστου ε.έ. πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Τριχερούσης από την γεραρά Σέρβικη Ιερά Μονή του Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους.

Την πάνσεπτη Ιερά Εικόνα ιστόρησαν οι Αδελφοί της Ιεράς Μονής, με χορηγία της Οικογένειας Αναστασίου και Ασημένας Καρακίτσου, ευλαβών κατοίκων του Σταυρού.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στις 6 η ώρα το απόγευμα στο Λιμάνι του Σταυρού, με την Ιερά Εικόνα στα χέρια του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Παν. Αρχ. π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, στολισμένη με τα άνθη της τιμής και της ευλάβειας, μέσα σ' ένα καταστόλιστο πλεούμενο, που έφερε το όνομα "Παναγία η Γρηγορούσα".

Υπό τους συριγμούς των παραπλεόντων πλοίων και τις ψαλμωδίες των Πατέρων και του Λαού που Την συνόδευαν, έγινε η υποδοχή Της από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητο και των Κληρικών που τον συνόδευαν: τον Παν. Αρχ. π. Εφραίμ Τσόλη, τους Αιδ. Πρωτ. π. Αθανάσιο Βουρνίτη και Οικ. π. Παναγιώτη Καλαντζή, τον και Εφημέριο του Ιερού Ναού Οσίου Αυξεντίου του εν Κατερλί και τους Διακόνους π. Γεώργιο Κυριάκου και π. Κωνσταντίνο Ισαακίδη.

Την έλευση της Ιεράς Εικόνος ζήτησε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Οσίου Αυξεντίου του εν Κατερλί, της β' Ενορίας του Σταυρού, από τον Καθηγούμενο και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου Αγίου Όρους, κατόπιν ευλογίας του οικείου Ιεράρχου.

Σκοπός της ελεύσεως της Παναγίας μας ήταν η ευλογία του Λαού του Σταυρού, που το καλοκαίρο κατακλύζεται από παραθεριστές, κυρίως από αδελφούς μας ομοδόξους Σέρβους, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν στην όλη αυτή ιερά τελετή.

Πολύς ο Λαός του Θεού προσήλθε για να τιμήσει την Μητέρα του Κυρίου μας και Κυρία των Αγγέλων, ζητώντας την αρωγή και τη βοήθειά Της, ιδίως μετά την νεροποντή των τελευταίων ημερών, η οποία έπληξε και τον Σταυρό και επλημμύρισε τον ανεγειρόμενο Ιερό Ναό του Οσίου Αυξεντίου, προς μεγάλη λύπη της Ενορίας, του Εφημερίου και γενικώς του Λαού του Σταυρού.

Για τον λόγο αυτό έδωσε την ευλογία του ο Σεβασμιώτατος, αντίγραφο πιστό της Παναγίας της Τριχερούσης να κοσμεί πλέον τον Ιερό Ναό, ώστε η Θεοτόκος να είναι προστάτης και αντιλήπτωρ του τόπου. Επικεφαλής του Λαού ο Δήμαρχος Βόβλης κ. Διαμαντής Λιάμας, ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Καρακίτσος, ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σταυρού κ. Χρήστος Γκολιδάκης, η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μαρία Χατζή, ο Υποδιοικητής της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών-Καταδρομών Ρεντίνας Συνταγματάρχης κ. Γ. Καπράλος, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρού Επιπυραγός κ. Νικόλαος Ανδρέου, κ.α.

Μετά την υποδοχή της Αγίας Εικόνος εσχηματίσθη λιτανευτική πομπή από το λιμάνι, η οποία κατέληξε στον Ιερό Ναό του Οσίου Αυξεντίου, όπου ετελέσθη πανηγυρικός Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας της Τριχερούσης, Ακολουθίες στις οποίες προέστη ο οικείος Ιεράρχης.

Στο κήρυγμά του, με βαθύτατη συγκίνηση, ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθη στην πρόσφατη θεομηνία που έπληξε τον τόπο και επλημμύρισε τον Ναό, διαβεβαιώνοντας τον Εφημέριο και τους Ενορίτες ότι η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού και οι αδελφές της Ενορίες θα στηρίξουν τον Όσιο Αυξέντιο, ώστε να τον χαρούμε ολοκληρωμένο και παραδοσιακά ευπρεπή.

Κατόπιν ανεφέρθη στο πρόσωπο της Θεοτόκου που την χαρακτήρισε ως το σάρκινο σκήνωμα και τον σάρκινο μανδύα του Κυρίου μας, ως την θύρα που οδηγεί στον βασιλέα Χριστό, ως τον αστέρα τον πρωινό που προμηνύει την ανατολή του Ηλίου της Δικαιοσύνης, ως τη διαρκή μήτρα της Εκκλησίας που γεννά τον Ζωοδότη Κύριό μας και τέλος την υπάκουη ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλήση του ουρανού για τη σωτηρία του αδαμιαίου γένους.

Επεσφράγισε δε το κήρυγμά του με την δέηση προς την Παντάνασσα να απλώσει και πάλι την Εσθήτα της πάνω από τον δοκιμαζόμενο Λαό μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει και πάσχει τα πάνδεινα, έχοντας ως μόνο καταφύγιο την προστασία Της.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

romfea.gr

Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση κινδύνου, προκειμένου να προβλεφθεί μια νέα τραγωδία ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Με βίντεο, που έχουν αναρτηθεί στο Youtube από πέρυσι, ενημερώνει για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και επιχειρεί να κάνει την κοινωνία να εμπεδώσει την κουλτούρα της πρόληψης των πυρκαγιών.

Τα ενημερωτικά μηνύματα που προβάλει η ΓΓΠΠ δεν είναι καινούργια, αλλά μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που ανέδειξε, πέραν των άλλων, την άγνοια των πολιτών σχετικά με την ετοιμότητά τους και την αυτοπροστασία τους, αλλά και το έντονο πλέον ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για σχετική ενημέρωση, τα προωθεί και πάλι, προκειμένου, με τη συμμετοχή και των ΜΜΕ, να τα δουν οι πολίτες μέχρι και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας.

Για αυτόν τον λόγο, η ΓΓΠΠ κάνει έκκληση στα ΜΜΕ «στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης τους, να προβάλλουν συχνότερα και ιδίως σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης τα βίντεο αυτά, με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την εκ μέρους των πολιτών λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων».

Η καμπάνια περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα σύντομα βίντεο, που αφορούν σε:

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

Χάρτη Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου (αγροτικές δραστηριότητες)

Κάνε το δικό σου σχέδιο!Το κάθε βίντεο, διάρκειας λίγο πάνω από ένα λεπτό έκαστο, παρέχει οδηγίες για το τι πρέπει να έχει πάντα έτοιμο ο κάθε πολίτης, ώστε να φύγει γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση απο τον τόπο της πυρκαγιάς, τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και τι απαγορέυεται για την προστασία του δάσους και την πρόληψη των πυρκαγιών, πώς πρέπει να αξιολογεί τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και κυρίως πως πρέπει να ενεργούν οι αγρότες, που πολλές φορές έχουν γίναι υπαίτιοι εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.

Επιπλέον, ανάμεσα στις οδηγίες είναι και όλοι οι τρόποι επικοινωνίας των πολιτών με τη ΓΓΠΠ και τις Αρχές, γενικότερα, για άμεση πληροφόρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταίες ειδήσεις